Marketing

Cool web Úspěch

V rámci Vaší propagace na in­ter­netu Vám Fast web může na­bídnout i je­dnodu­chý in­ter­netový prů­zkum trhu za­hrnují­cí re­šer­še sociál­ních sítí a kon­ku­ren­čních webů.
Na základě těchto zjiště­ní je pak mimo jiné možné za­jistit efektiv­ní optima­liza­ci pro vy­hledá­vače

(tzv. SEO)

.