Technologie

«FAST WEB» využívá nej­no­vějších webových tech­nologií  a  na přání zákazníka tak může být vytvořena skutečně strhující webová podívaná. Dnešní in­ter­net­ové pro­hlí­že­če disponují grafický­mi do­vednost­mi, které dříve byly známé pouze v herním průmyslu  . Je však nutné tyto tech­nologie využívat velmi citlivě, protože i drobná chyba v kódu in­ter­net­ové stránky může způsobit pře­tížení či kolaps i velmi vý­konného počítače.


Responzivita

Je také nutné brát ohled na uživa­tele chy­trých te­lefonů a tabletů, kde prvky náročné na výkon ry­chleji vybíjí ba­terii za­řízení. U mobil­ní­ho inter­netu omezeného různými dato­vými limity a sílou signálu je také potřeba dbát na datovou ne­ná­roč­nost webové pre­zen­ta­ce. Nejlepším řešením je proto vytvoření její "odlehčené" verze, která se zobrazí pouze uživa­te­lům mobilů či tabletů. Takový web který automaticky při­způsobí své funkce a design veli­ko­sti displaye se nazývá

"responzivní"

a stal se dnes již standardem.
Otestovat responzivitu webu můžete jed­nodu­še na Vašem stolním po­číta­či – stačí chytnout myší některý z okrajů okna prohlížeče a zmenšovat ho. Pokud je web responzivní měli by jste vidět jak se jednotlivé prvky stránky zmenšují a přeskupují...


Administrace

Dnes je velice jednoduché vytvořit web tak, aby se jeho administrátorem mohl stát i uživatel bez jakýchkoliv znalostí programování. Lze k tomu využít jeden z mnoha volně dostupných

redakčních systémů (CMS)

. «FAST WEB» samozřejmě zajišťuje instalaci populárních CMS

Wordpress

a

Drupal

, včetně nejrůznějších pluginů.

Kompatibilita

V neposlední řadě «FAST WEB» klade důraz na kom­pa­ti­bi­li­tu se všemi běžně po­užíva­ný­mi inter­net­ovými pro­hlížeči, neboť každý pro­hlížeč pracuje s webovou gra­fikou tak trochu po svém.